Disclaimer

"Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden geldend voor deze website".

Gebruiksvoorwaarden voor de website van Carts & parts.

1. Toepassing

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van deze website van Carts & parts, evenals op alle informatie, aanbevelingen en / of diensten die u op of via deze website worden aangeboden (“de informatie").

Carts & parts behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers van de site wordt geadviseerd om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen om er zeker van te zijn dat ze bekend zijn met de meest recente versie.

Een hard copy (fysiek exemplaar) van deze gebruiksvoorwaarden is ter inzage gelegd bij Carts & parts. Als u een hard copy van de gebruiksvoorwaarden wilt ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar info@carts-parts.com.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze Gebruiksvoorwaarden en een vertaling daarvan, heeft de Nederlandse versie voorrang.


2. Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Carts & parts geeft aan de samenstelling van de website en aan de gepubliceerde informatie, kan Carts & parts niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledigheid, juistheid en continue realiteit van de website en de gepubliceerde informatie.

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. Carts & parts is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door virussen of onjuistheden of onvolledigheden in de informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of uit grove nalatigheid van Carts & parts.

Carts & parts is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder - maar niet beperkt tot - schade die voortvloeit uit een mislukking of vertraging in de levering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen.


3. Informatie van derden

De informatie van derden vormt een uitdrukking van de persoonlijke mening van die derden. Carts & parts is niet verantwoordelijk en is niet aansprakelijk voor dergelijke informatie. Deze website biedt links naar externe internetsites die worden beheerd door een derde partij. Carts & parts is niet verantwoordelijk voor de inhoud noch voor het functioneren van deze externe sites. Carts & parts aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de kwaliteit van producten en / of diensten die worden aangeboden door de externe website en is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van de internetsites die naar deze site linken of die zijn gelinkt door deze site. Ons cookie- en privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of via dergelijke andere externe sites.


4. Privacybeleid

Carts & parts verwerkt uw persoonsgegevens volgens ons privacy- en cookiebeleid.  Lees hier om privacy- en cookiebeleid.


5. Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Carts & parts. Deze rechten omvatten alle rechten op de handelsnaam, het beeldmerk en het woordmerk en het logo van Carts & parts die zijn opgenomen of afgebeeld op de website. Carts & parts is een geregistreerd handelsmerk van Carts & parts.

Gebruikers mogen de website en de informatie erop lezen en kopieën maken voor eigen, niet-commercieel gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van deze website of de informatie daarop, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website van Carts & parts op een externe internetsite of het maken van links, hypertextlinks of deep links tussen de website van Carts & parts en elke andere internetsite, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carts & parts.


6. Ongevraagde ideeën

In het geval dat u ongevraagde ideeën en / of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de "Materialen") op deze website plaatst, of deze per e-mail of anderszins naar Carts & parts stuurt, heeft Carts & parts het recht om deze materialen volledig en kosteloos te gebruiken, kopiëren en / of commercieel te exploiteren. Carts & parts is niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot dergelijke materialen.

U vrijwaart Carts & parts van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden, geleden, of opgelopen door Carts & parts als gevolg van het gebruik en / of de exploitatie van de materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendom) rechten van derden of anderszins onwettig zijn jegens een derde.


6. Severability

Als deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de partijen gebonden door de rest van de voorwaarden. De partijen zullen het ongeldige deel vervangen door bepalingen die geldig zijn en rechtsgevolgen hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige deel, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze gebruiksvoorwaarden.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid ervan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland.